Nákupní košíkcelkem: 0 Kč
BSBFit.cz - vše pro fitness, doplňky výživy

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu Darwen Servicese, s.r.o. se zavazuje :

(a) neprozradit žádnou důvěrnou informaci druhé strany, a to jakýmkoli způsobem a jakékoli třetí osobě, (b) nevyužívat žádnou důvěrnou informaci druhé strany pro svou potřebu, ani pro potřebu vlastního podnikání, ani pro potřebu jakékoli třetí osoby, (c) využívat důvěrné informace druhé strany pouze pro splnění svých povinností vyplývajících z této nebo jakékoliv další vzájemné smlouvy, (d) vynaložit spravedlivě požadovatelné úsilí k zamezení přístupu k výše uvedeným „důvěrným informacím“ jakékoliv neautorizované třetí osobě.

Provozovatel se zavazuje, že bude zachovávat přísnou mlčenlivost o osobních přístupových heslech k registraci a objednávkám, a že přístup k těmto údajům budou mít pouze osoby pověřené poskytováním služby a že jeho pracovníci budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat zásady a pravidla bezpečnosti práce s důvěrnými informacemi Zákazníka.

S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“), viz Prohlášení souladu s GDPR, které je součástí obchodních podmínek.

Smluvní strany jsou povinny řídit se výše uvedenými zásadami ochrany důvěrných a osobních informací po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu, případně déle, vyžadují-li to platné zákony.

Zákazník svojí registrací dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky, vstupného, nebo registrace . Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.bsbfit.cz. Provozovatelem internetového obchodu http://www.bsbfit.cz je společnost Darwen Service, s. r. o. se sídlem Nové sady 2, 602 00 Brno, IČO: 29364311, DIČ: CZ29364311, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75559. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele (dále jen „Prodávající“, nebo Darwen Service, s.r.o.) a kupujícím na straně odběratele.

Kupující má k těmto podmínkám přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP – jejichž součástí je i reklamační řád – seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující“ nikoli „spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávání a ceny

Kupující předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Zákazník bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů v registračním formuláři (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k uvedení prodávajícího v omyl, a tím ke vzniku škody, za níž by byl zákazník odpovědný. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.

Dodavatel si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bsbfit.cz,
 • elektronickou poštou na adrese info@bsbfit.cz,
 • prostřednictvím telefonu 603164030,
 • osobní návštěvou na kterékoliv pobočce.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad, který bude kupujícímu doručen uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak).

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné, popř. dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou prodávající získává zboží od svých dodavatelů, či je-li zjištěna typografická chyba u zboží (popis, fotografie atd.), a není-li kupujícím spotřebitel, má právo prodávající od smlouvy odstoupit. Je-li kupujícím spotřebitel, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili a dojde-li ke zrušení objednávky, budou Vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího).

V případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku. Bude-li zaplacená částka vyšší, rozdíl převedeme na Váš účet.

4. Rozpor s kupní smlouvou

Kupní smlouvou se Darwen Service, s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Darwen Service, s.r.o.  kupní cenu.

Darwen Service, s.r.o.  si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Darwen Service, s.r.o.  Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Darwen Service, s.r.o.   splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Darwen Service, s.r.o.  věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Darwen Service, s.r.o. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Darwen Service, s.r.o. větší množství věcí, než bylo ujednáno, kupní smlouva není uzavřena i na přebytečné množství.

Darwen Service, s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Darwen Service, s.r.o.  věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Darwen Service, s.r.o. věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Darwen Service, s.r.o. způsobil porušením své povinnosti

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Darwen Service, s.r.o. umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Darwen Service, s.r.o. škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost Darwen Service, s.r.o.

Darwen Service, s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Darwen Service, s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Darwen Service, s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Darwen Service, s.r.o.  uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Darwen Service, s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Darwen Service, s.r.o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Darwen Service, s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Darwen Service, s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Darwen Service, s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Darwen Service, s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Darwen Service, s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Darwen Service, s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Darwen Service, s.r.o.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Darwen Service, s.r.o. na vlastní náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Darwen Service, s.r.o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

5. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

Spotřebitel má právo, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tj. v našem internetovém obchodě, emailu, nebo telefonu), odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on, nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující ve vlastním zájmu dle reklamačního řádu.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení:

Např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Darwen Service, s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00  Brno

Formou e-mailu na adresu info@bsbfit.cz

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl kupující informován o odstoupení spotřebitele od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit bankovní převod. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží.

Pokyny k vrácení zboží:

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete, nebo předejte na adrese

Darwen Service, s.r.o.
Fitcentrum BSB
Kounicova 46/48
602 00  Brno

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Žádáme o přiložení daňového dokladu, dodacího listu, dále pak uvedení čísla Vašeho bankovního účtu.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

Náklady spojené s převzetím zboží

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Je-li vrácené zboží, či obal, poškozen porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok spočívající ve snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • o dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • o dodávce novin, periodik a časopisů,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel otevřel a který z hygienických důvodů není možné opět uzavřít.

V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky a to za stejných podmínek, jako zakoupené zboží.

6. Platební podmínky a vlastnické právo

Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním vyzvednutí při předání zboží,
 • v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce),
 • bankovním převodem.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte  do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní ceny, případně zaplacení první splátky ve splátkovém režimu). Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

7. Dodací podmínky

Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby:

 • osobní dovoz pracovníkem prodávajícího,
 • zaslání prostřednictvím přepravní společnosti,
 • osobní vyzvednutí kupujícím na některé z poboček prodávajícího.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu info@bsfit.cz V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. Uplatněním rozporu s kupní smlouvou (při převzetí nebo po něm) není vyloučeno souběžné uplatnění práva odstoupit od smlouvy do 14ti dnů.

Pokud si zákazník neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno.

Kupující, který je spotřebitelem a který neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení.

V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

8. Záruční podmínky

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákonnými předpisy České republiky. Jako záruční list, v případě jeho nevydání, slouží nákupní doklad (faktura).

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Výjimku mohou tvořit situace související s distribucí či platebním stykem ohledně objednaného zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují zpracovatelé plateb a externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Kupující souhlasí, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být použita pro zasílání komerčních sdělení prodávajícího v souladu s registračními podmínkami. Kupující má však v každý okamžik právo další zasílání těchto sdělení odmítnout.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky schválil za společnost

Darwen Service, s.r.o., Nové sady 2, 602 00  Brno

Libor Rybnikář,  jednatel