Nákupní košíkcelkem: 0 Kč
BSBFit.cz - vše pro fitness, doplňky výživy

PROVOZNÍ ŘÁD FITCENTRA BSB


 


 

VNITŘNÍ ŘÁD

VŠICHNI ZÁKAZNÍCI JSOU POVINNI SEZNÁMIT SE

S PROVOZNÍM ŘÁDEM

A BEZ VÝHRAD JEJ DODRŽOVAT!


 


 


 


 


 


 


 


 


 

WWW.BSBFIT.CZ

 

Vnitřní řád_________________________________________


 

 1. Provozní řád posilovny Blue Star Brno

DARWEN SERVICE s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

DIČ CZ29364311

Tel: +420603164030


 

 1. Všeobecné informace

 1. Údaje

Záchranná služba: 155

Požární útvar: 150

Policie ČR: 158

Kapacita: 20 osob

 1. Vytápění – vytápění centra s regulovanou teplotou 16° - 24°C

 2. Větrání – výklopná okna, vzduchotechnika

 3. Osvětlení – přírodní + zářivkové

 4. Další místnosti: šatny, (M 2 sprchy, Ž 2 sprchy)+ WC (M - 1, Ž – 1), zázemí obsluhy

 5. Centrum je napojeno na veřejný vodovod pitné vody a rozvod TUV

 6. Posilovací stroje mají řádnou revizi


 


 


 


 


 

PROVOZNÍ ŘÁD:

 1. Všichni cvičenci cvičí na vlastní nebezpečí

 2. Všichni cvičenci jsou povinni se před vstupem do centra přezouvat do čisté obuvi.

 3. Všichni cvičenci musí mít během cvičení sportovní oblečení, pevnou obuv a ručník, který využívají na otírání strojů a dalšího náčiní, po vlastním použití.

 4. Všichni cvičenci jsou povinni po sobě odklidit použité náčiní a zanechat použité náčiní, stroje a prostory ve stejném stavu a pořádku, v jakém se nacházely, když k nim přišly.

 5. Při nálezu jakékoliv závady na používaném vybavení, je nutné tuto závadu neprodleně nahlásit.


 

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

 1. Centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití veřejnosti

 2. Centrum je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Plánované a mimořádné termíny uzavření (např. údržba, pravidelné úpravy apod.) provozovatel předem ohlásí na informační tabuli.

 3. Vstup do fit centra je povolen pouze v čisté, pevné, sportovní obuvi a sportovním oblečení. K účelům převlékání se a odkládání oděvů a osobních věcí slouží výhradně šatna a je zakázáno nechávat zavazadla mimo prostory šaten.

 4. V celém prostoru fit centra platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně, potravin a konzumace alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek je vstup do fit centra zakázán

 5. Návštěvník posilovny neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním cvičícím.

 6. Provozovatel a jím určené osoby nesou odpovědnost za dodržování čistoty v celém prostoru fitnesscentra. Úklid je prováděn 1x denně umytím podlahy.

 7. Cvičenci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fitnesscentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu, veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a rozměrného vybavení fitnesscentra je zakázáno! Zákazník který způsobil škodu na zařízení a vybavení (nebo jejich části) případně ztratí zapůjčený předmět, v souladu s §420 a násl. Občanského zákoníku vzniklou škodu provozovateli uhradit v pořizovací ceně ihned, nejpozději do 5 dnů od vzniku škody, popřípadě prostřednictvím pojišťovny u které má zákazník sjednanou odpovědnostní pojistku. Veškeré zjištěné závady a havárie, jsou povinni neprodleně hlásit obsluze!

 8. Provozovatel neodpovídá za škodu vnesených věcech cvičenců do prostor fitnesscentra

 9. Cvičenci v prostorách centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž před užitím přesvědčí zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze. Cvičeni na takovém stroji je poté zakázáno.

 10. Prostor fitnesscentra musí být vyprázdněn nejpozději do ukončení provozní doby.

 11. Kontrola, promazání a čištění přístrojů dle požadavků výrobce 1x ročně nebo dle potřeby.

 12. V případě výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit veškeré prostory centra.

 13. VŠICHNI CVIČENCI JSOU POVINNI SEZNÁMIT SE S PROVOZNÍM ŘÁDEM A BEZ VÝHRAD JEJ DODRŽOVAT!!!


 


 


 


 


 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESSCENTRU

1. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na kožené potahy je zakázáno stoupat v obuvi.

2. Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.

3. Při pokládání čínek či os položte na místo gumovou podložku, aby nedošlo k poškození činek či koberce.

4. U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe dopomoc!

5. Čínky pokládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození čínek či podlahy.

6. Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách nebo strojích. Všechny kotouče osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.

7. cvičenci nesmí vstupovat do technického zázemí centra bez svolení provozovatele posilovny či jím prověřených osob.

8. Cvičenci užívají prostory centra pouze k účelům, kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

9. Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele fitcentra či dalších pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách centra.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě porušení provozního řádu, bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku vložené prostředky. Po dohodě s provozovatelem je možno, v závislosti na vážnosti přestupku, uložit altenativní trest.

2. Tento interní předpis nabývá platnosti podpisem provozovatele fitnesscentra.

3. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude schválen dodatek interního předpisu.

4. V celém prostoru fitness je zakázáno používat speciální křídu na vysušování rukou!!!

5. Poplatek za užívání centra je stanoven provozovatelem. Každý uživatel centra je povinen dodržovat tento interní předpis!!!


 


 

GENERAL

INFORMATION

AND

RULES OF BEHAVIOUR

ALL EXERCISERS ARE OBLIGED TO ACQUAINT THEMSELVES

WITH THE INTERNAL RULES AND OBSERVE THEM

WITHOUT RESERVATION!!


 


 


 

WWW.BSBFIT.CZ

General Information and Rules of Behaviour

 

Visitors of the fitness center are obliged to behave according to its rules.

 1. Organization of the Blue Star Brno fitness center

DARWEN SERVICE s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

DIČ CZ29364311

Tel: +420 603 164 030


 

 1. General information

Data:

Ambulance: 155

Fire service: 150

Police: 158

Capacity: 20 visitors

 1. Heating - heating of the fitness center with regulated temperature 16° - 24°C

 2. Airing - tilting windows, air-conditioning

 3. Lightning - natural + atificial lighting

 4. Other rooms: changing rooms, (M - 2 showers, F - 2 showers) + WC (M - 1, F - 1), staff utility rooms

 5. The center is linked to a public drinking water pipeline and a distribution system of hot non-potable water

 6. Exercise machines are checked properly


 


 


 


 

OPERATING CONDITIONS:

 1. All visitors exercise at their own risk

 2. All visitors are obliged to change their shoes before entering the fitness center.

 3. All visitors have to wear sports clothing during exercising, sturdy shoes and a towel that is used for drying machines and other equipment after their use.

 4. All exercisers are obliged to put away used equipment and leave the place in the same condition as it was before its use.

 5. In case of observing any defect on the equipment, it is necessary to report it immediately.


 

OPERATING RULES:

 1. The sports center serves for recreational exercising.

 2. The center has a time schedule which has to be obeyed by both sides. Any exceptions and planned closings (e. g. maintenance) should be announced in advance on a visible place.

 3. Entrance to the fitness center is allowed only in clean shoes and clothes suitable for exercising. For changing the clothes, storing them and other personal object, changing rooms are to be used.

 4. In the fitness center, smoking, making fire and consuming own food and alcohol is strictly forbidden. The person under the influence of alcohol or other narcotics is not allowed to exercise here.

 5. A visitor of the fitness center is supposed to behave in a way that is not obtrusive to others.

 6. The staff of the fitness center keeps the place clean. Cleaning is done on regularly every day. Visitors are supposed to rerack used weights, etc.

 7. Visitors are responsible for observing rules in the fitness center, protecting properties and for a damage made by breaking the internal rules. Any damage or problem found is to be reported to the staff. Any damage done to the property of the fitness center should be according to the laws paid or compensated by the offender. Any changes of machine placement are not allowed.

 8. The manager is not responsible for a damage of the excercisers' properties.

 9. Using the equipment and exercising is at own risk. A visitor checks the equipment he/she intends to use before using it. Any problem is to be reported to the staff. Using the damaged equipment is forbidden.

 10. The fitness center has to be empty no later than the termination of business hours is.

 11. Checking, greasing and cleaning the machines is done once a year according to requirements of producer or according to necessity.

 12. In case of electricity failure, all visitors are obliged to leave the rooms of the fitness center immediately.

 13. All exercisers are obliged to acquaint themselves with the internal rules and observe them without reservation!!!


 


 

RULES OF BEHAVIOUR IN THE FITNESS CENTER

    1. Do not put weights, bars or other metallic objects on benches or sitting parts of machines. Do not step on such places in shoes.

    2. Use a towel while using the equipment. By that you save your health and hygiene and the equipment against aggression of sweat.

    3. When putting dumbbells or bars down, give a rubber pad at the place to avoid damage of dumbbells or a carpet.

    4. When using heavy weights or if there is any other potential danger, ask someone for help.

    5. Dumbbells should be put down in a way that eliminates the possibility of damage of dumbbells or a floor.

    6. After using it, leave the equipment as it is supposed to be. Re-rack the weight and bars. Everything has its own place.

    7. cvičenci nesmí vstupovat do technického zázemí centra bez svolení provozovatele posilovny či jím prověřených osob.

    8. Visitors are not allowed to enter into the utility rooms without permission of the manager or authorized person.

    9. Visitors should use every equipment and places of the gym only as it is supposed to. They should have safety on mind and behave accordingly to rules of safety and hygiene.

    10. All visitors are obliged to follow the rules and instructions of the fitness center manager or other authorized people, they are also obliged to respect and follow all rules published in the fitness center.


 

FINAL REGULATIONS

 1. If visitor is misbehaving, it is possible to deny him/her further training without giving money back. It is possible to put an alternative punishment accordingly to seriousness of misbehavior.

 2. These rules of behaviour take effect by a signature of the fitness center manager.

 3. When the conditions of operating or a manner of using are changed, an amendment to the rules will be approved.

 4. Do not use the hand chalk in the fitness center!!!

 5. The fee for using the fitness center is set by the manager. All visitors are obliged to follow these rules!!!